Välkommen till Lindö Golfintressenter

Här samlar vi information och dokument för Lindö Golfintressenter.
 

Den 17 juni 2018 spelades Finaltävlingen på Dalbanan med 117 startande. Tävlingen avslutades med gemensam lunch och ett digert prisbord. Ett stort tack till Göran Fritzell, Christer Palmborg och Fred AV Norling för att ni har engagerat er i Lindö golfintressenter.
Vinnare den 17 juni blev Birgitta Blacker och Gunnar Dahlgren. GRATTIS!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Den 24 april 2018 kl 18 äger ordinarie föreningsstämma i Lindö golfintressenter rum ute på Lindöanläggningen. Här kan du hämta upp 

Kallelse
Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse slutredovisning
Slutredovisning 
Styrelseavgång redovisning

 

Den 17 juni 2018 kommer vi att avsluta Lindö Golfintressenter med en golftävling.
Läs mera här: Information

Allmän medlemsinformation
Bakgrund
I samband med förslaget om överlåtelse av Lindö GK:s tillgångar och skulder till Huvudstaden Golf AB erbjöds andelsägarna i Lindö GK en spelrätt i Huvudstaden GK samt 50 st. C-aktier i Huvudstaden Golf AB (en s. k unit). Som ytterligare ersättning erbjöds Lindö GK B-aktier i bolaget.

Vid årsmöte i Lindö Golfklubb den 20 mars 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag i Proposition 2 som dels behandlade upplösande av den ideella föreningen Lindö GK, dels att klubbens aktieinnehav i Huvudstaden Golf AB (se nedan) skulle förvaltas av en ekonomisk förening och att dess styrelse skulle bestå av Göran Fritzell, Bengt-Johan Sköld samt Christer Palmborg.
Sedan ovanstående årsmöte ägde rum har Bengt-Johan Sköld förklarat sig inte vilja ingå i styrelsen för den ekonomiska föreningen. 

Den ekonomiska föreningen bildad
I enlighet med det fattade beslutet har Lindö Golfintressenter ek. för. nu bildats med ändamål att förvalta de 61 915 B-aktier i Huvudstaden Golf AB med nr 229.501–291.416 som erhållits vid den slutliga uppgörelsen. Föreningen registrerades hos Bolagsverket den 25/1 2012 med org.nummer 769623-8844.
I samband med bildandet beslöts vid konstituerande sammanträde att till ordförande i föreningen välja Göran Fritzell, till vice ordförande Christer Palmborg och till ledamot Ulf Persson. Föreningen skall tecknas av två ledamöter i förening. Mandatperioden skall vara tre år.
Beslöts utse Bengt-Johan Sköld till revisor i föreningen.
Beslöts att föreningens första räkenskapsår skall vara 1 januari 2012 – 31 mars 2013 och att räkenskapsåret därefter skall vara 1 april – 31 mars.
Aktiebrevet förvaras tills vidare av G Fritzell men annan förvaring skall övervägas för att minimera brandrisk, stöldrisk etc. 

Medlemsförteckning
En förteckning har upprättats över samtliga de 793 stycken f.d. medlemmar i Lindö GK som genom överlåtelse konverterat sina andelar i Lindö GK till spelrätt i Huvudstadens GK och C-aktier i Huvudstaden Golf AB. Spelrätten skall förvaras tillsammans med aktiebrevet. Förteckningen visar samtidigt vilka som är medlemmar i Lindö Golfintressenter ek.för och som således härigenom har en del i de aktier som förvaltas av föreningen.

Vad innebär detta för den ekonomiska föreningen?
De aktier som förvaltas av föreningen har i dagsläget inget egentligt ekonomiskt värde. Genom att det i Huvudstaden Golf AB finns A-, B- och C-aktier med olika rösträtt har föreningen inget formellt inflytande i bolaget. Föreningens B-aktier medför dock rätt till aktieutdelning om sådan skulle beslutas på bolagsstämma.
Skulle vi önska sälja aktierna har Huvudstaden Golf AB:s A-aktieägare förtursrätt. En s.k. hembudsskyldighet föreligger således. Om dessa inte önskar utnyttja sin förtursrätt kan andra erbjudas förvärva våra aktier. Vi bedömer intresset från tredje part att förvärva aktierna f n som obefintligt. För att Lindö Golfintressenter skall kunna konvertera aktierna till kontanter krävs enl. styrelsens uppfattning att Huvudstaden Golf AB i en framtid börsnoteras och att aktierna därigenom får en ”marknadsplats”. Sådana planer finns men när så kan tänkas ske är en öppen fråga.
Vi bedömer därför att föreningens aktieinnehav kommer att förbli intakt och vilande fram till den eventuella tidpunkt då en börsnotering sker. 

Vad innebär detta för dig som medlem i den ekonomiska föreningen?
Som enskild medlem äger du i nuläget indirekt 78 st. av de 61 915 B-aktier som föreningen förvaltar (78,076 för att vara exakt.) Som framgår av ovanstående saknar aktierna egentligt ekonomiskt värde och kan under överskådlig tid inte förvandlas till kontanter. Det finns därför ingen praktisk eller ekonomisk anledning att fördela ut aktierna på de enskilda medlemmarna i föreningen.

Skulle emellertid föreningen kunna genomföra en framtida försäljning i sin helhet av aktierna kommer din andel av försäljningsvärdet att kunna utbetalas till dig eller den som då är ägare till aktieandelarna. 

Praktiska konsekvenser – Din andel i B-aktierna kopplas till din spelrätt
Styrelsen inser att förändringar i föreningens medlemskår av olika skäl är ofrånkomliga.
Att fortlöpande registrera sådana förändringar skulle bli såväl praktiskt som ekonomiskt ohållbart.
Styrelsen har därför efter omfattande diskussioner kommit till slutsatsen att andelen i de kollektivt ägda B-aktierna måste kopplas till spelrättsinnehavarens/C-aktieägarens person. Detta är initialt identiska personer. Genom att i Huvudstadens medlemsregister/aktiebok sätta en speciell ”flagga” för varje B-aktieägare kan denna koppling lätt göras.
En försäljning av spelrätten och C-aktierna innebär en automatisk ändring i medlemsregistret och genom att den satta ”flaggan” då med automatik kan föras över till den nya ägaren får vi samtidigt en automatisk registrering av att de 78 B-aktierna förts över på den nya spelrättsinnehavaren.
Konsekvensen blir således att du som andelsägare i våra kollektivt ägda B-aktier säljer denna andel i samband med en försäljning av din spelrätt och C-aktier. 

Vilket värde har din B-aktie?
Så länge det inte finns någon marknadsplats för våra B-aktier (se ovan) är värdet på varje B-aktie tio (10:-) kronor per styck. Eftersom du har en andel om 78 st. är det ”nominella” värdet alltså totalt 780: - kronor. Som tidigare påpekats förutsätter en försäljning av B-aktierna att en framtida börsnotering av Huvudstaden Golf AB:s aktier görs. Om så inte skulle ske är värdet på dina B-aktier i realiteten noll. Skulle å andra sidan en börsnotering ske skulle sannolikt B-aktierna få ett kursvärde relaterat till koncernens aktuella substansvärde. Ett sådant dåtida värde är omöjligt att uppskatta men dagens substansvärde skulle indikera ett aktievärde i dagsläget om i bästa fall 100 kr/st. (Som bekant är många aktiekurser på Stockholmsbörsen lägre än vad bolagets substansvärde borde motivera.)
Som framgår av ovanstående är det omöjligt att ange ett värde på våra B-aktier. Dina78 andelar kan med andra ord i en framtid vara värda allt från 0 till plus/minus 7800 kr.
Eftersom dina B-aktier med automatik övergår till en ny ägare vid försäljning av din spelrätt (och dina 50 C-aktier) måste du ta hänsyn till ovanstående vid fastställande av skäligt pris på spelrätten.
Även om priset kanske påverkas marginellt tillkommer under alla förhållanden ett mervärde som borde göra spelrätten mera attraktiv för en köpare.

Långsiktiga konsekvenser i föreningens förvaltning
Som framgår ovan har redan en förändring i styrelsen för den ekonomiska föreningen behövt genomföras i och med att Bengt-Johan Sköld begärt entledigande från styrelsen och Ulf Persson inträtt som ersättare. Genom att föreningen kan beräknas existera under många år kommer det troligen att innebära att nuvarande styrelseledamöter eller revisor kan behöva ersättas av olika skäl i framtiden.
Ett genomförande av en föreningsstämma för att välja ny ledamot i styrelsen skulle medföra såväl praktiska som ekonomiska olägenheter. Vi föreslår därför att sittande styrelse vid varje tillfälle skall inneha en öppen fullmakt att själv vid behov utse ersättare i styrelsen resp. att om så anses önskvärt utöka styrelsen med en ordinarie ledamot alt. med en suppleant.
Om inte minst 10 % av föreningens medlemmar har invändningar mot ovanstående förslag före den 1 april 2012 utgår styrelsen från att medlemmarna beslutat i enlighet med förslaget.

Ytterligare information
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Göran Fritzell                        Christer Palmborg                            Ulf Persson
goran@amiralda.se             ch.palmborg@telia.com                  ulf.persson3@comhem.se
08-7685809                               08-7688926                                            08-7685259
Föreningsstämma 20 september 2016
Här finns dokumenten avseende ordinarie föreninsstämma i Lindö golfintressenter ek.för. samlade. Stämman ägde rum kl 19.30 den 20 september 2016 ute på Lindöanläggningen.

Protokoll
Närvarolista
Kallelse
Årsredovisning
Proposition nr 1
Proposition nr 2
 
Föreningsstämma 25 april 2017

Här finns dokumenten avseende ordinarie föreninsstämma i Lindö golfintressenter ek.för. samlade. Stämman ägde rum kl 19.00 den 25 april 2017 ute på Lindöanläggningen i sammanträdesrum Lindö Dal plan 2.


Protokoll
Kallelse
Bilaga till kallelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse


 
Extra Föreningsstämma 8 juni 2017
Här finns kallelsen till extra Föreningsstämma som hålls den 8 juni 2017

Kallelse