Klubbens vision och stadgar

Vad vill Huvudstadens golfklubb, vilka värderingar har vi?

Här nedan kan du läsa vilken vision vi har, våra stadgar med mera. 
Vision
Huvudstadens Golfklubbs vision är:

Klubben ska genom sina värderingar och övergripande mål betraktas som Sveriges mest attraktiva klubbval.

Vi ska erbjuda stockholmsdistriktets största tillgänglighet och bästa verksamhet utifrån begreppet ”den totala golfupplevelsen”.

Vi ska satsa på framtiden med tydlig inriktning både på motionärer, elit och junior.
Verksamhetsidé
Huvudstadens Golfklubbs verksamhetsidé är;

Vi vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla som vill får vara med i vår klubb.

Vi vill erbjuda den totala golfupplevelsen för alla genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser som främjar friskvård och gemenskap. 

Engagerade medlemmar som deltar får vara med och besluta om och ta ansvar för vår verksamhet.

Vi står för en kamratlig och trygg social gemenskap.
Stadgar
Gällande stadgar
Programförklaring 2017-2019
Programförklaring 2017-2019
Handläggning av disciplinärenden

Anmälan inkommer till SGDF

För att en anmälan ska vara giltig måste den inkommit senast två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd. 
Ett bestraffningsärende får tas upp till behandling endast efter skriftlig anmälan. Anmälan, som måste vara undertecknad av anmälaren, ska innehålla:
  • Namn på den anmälde
  • Tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången
  • Beskrivning av närmaste omständigheter rörande det inträffade 
  • Uppgifter om den bevisning som åberopas
 

Information går ut till berörda parter

SGDFs juridiska kommitté tillskriver berrörda parter och begär in skriftliga redogörelser. Parterna har 14 dagar på sig att inkomma med svar. 
 

Svar inkommer

Juridiska kommittén tar eventuellt ytterligare underhandskontakt fr kompletteringar i ärendet. Muntligt förhör ska hållas när det behövs med hänsyn till utredningen i ärendet eller när den anmälde begär det. Sådan begäran kan dock avslås osv.
 

Möte och beslut

Handläggningen av ett bestraffningsärende kan ske både skriftligt oh muntligt och ska ske med största skyndsamhet. Vid anmälan om farligt spel görs ofta syn på platen för händelsen.
Sedan fyra år förlutit från dagen för förseelsen får påföljd inte i något fall ådömas.
 

Expediering av beslut

När juritiska kommittén har fattat sitt beslut ska detta senast inom tre dgar sändas i brev gtill parterna och den anmäldes golfklubb.
 

Överklagande av beslut

Beslut i bestraffningsärende får överklagas hos SGF - Juridiska nämnden - såväl av anmälande som bestraffad part. Klagoskrift ska inges senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 
Policy
GDPR