Instruktioner och checklistor

Rutiner för tävlingsverksamheten
Tävlingssäsongen för centrala klubbtävlingar och externa tävlingar förbereds under oktober/november av tävlingskommittéerna och medlemssektionen och presenteras på Idrotts- och Verksamhetskonferensen i november. De externa tävlingarna skall främst sikta på tävlingar som utvecklar våra juniorer i deras strävan att leva golf, samt att ge ett finansiellt tillskott till juniorverksamheten.

De lokala kommittéerna skall till tävlingssamordnaren senast 30 november ha inkommit med tävlingsprogram för nästkommande år. Tävlingsprogrammet skall innehålla tävlingsform och tider för blockbokning av banor samt vem som är tävlingsledare. Ingen tävling kommer att läggas in i tävlingskalendern utan någon som är Tävlingsansvarig.

Tävlingssamordnare skall sammanställa en Tävlingskalender med samtliga planerade tävlingar och tider för blockbokning av banor. Samordning med samtliga tävlingskommittéer sker under december och första halvan av januari för att undvika krockar och att tävlingsprogrammet tillfredsställer alla medlemskategoriers önskemål om tävlingar.

Utbildningsbehovet undersöks och meddelas ordförande för Tävling och utbildningskommittén (TUK) senast 30 november. Ordförande för TUK sammanställer behoven och planerar för utbildningen. Utbildningsplanen bör vara klar i mitten på januari

Tävlingssamordnaren presenterar tävlingsprogrammet för Golfstar senast 31 januari för godkännande och korrigeringar för krockar med tävlingar utanför Huvudstadens Golfklubb.

När samordningen med Golfstar är klar informeras samtliga berörda och arbetet med att lägga tävlingsprogrammet i GIT-Tävling och skapande av tävlingsinformationen börjar. Upplägget av respektive tävling görs av Tävlingsansvarig.

Senast 31 mars skriva tävlingsinformation och publicera enligt den mall som finns för hemsidan, för tävlingar som skall genomföras före sista juli. För resterande tävlingar skall informationen skrivas och publiceras senast 31 maj. Tävlingssamordnaren är behjälplig med publicering på hemsidan.

Uppläggningen av tävlingen i GIT-Tävling skall göras enligt samma tidsschema som tävlingsinformationen. Anmälningstiden skall vara 28 mars – 1 april till 7 dagar innan tävling. För höstsäsongen gäller 1 juni till 7 dagar innan tävling. I samtliga tävlingar skall anmälningstiden utgång vara minst 7 dagar innan tävlingsdag. Golfstar kommer att 6 dagar innan tävling gå in och kontrollera antalet anmälda spelare och justera blockbokningen. Tävlingssamordnaren är behjälplig med upplägg i GIT-Tävling.

Så snart tävlingsinformationen finns på hemsidan, kontrollera att den är riktig. När tävlingen är upplagd i GIT-Tävling kontrollera att uppgifterna är riktiga.

Senast två veckor innan tävling kontrollera med anläggningens reception att tillräckligt startförbud finns i bokningssystemet för tävlingen. Vid avvikelse kontakta receptionen. Informera Restaurang/Café om tävlingen, skall någon form av förtäring serveras är detta mycket viktigt. Gör en besiktning av banan betr. banmarkeringar och skador. Kontakta greenkeeper vid behov.

Sex dagar innan tävling informera greenkeeper, reception och restaurang om tävlingen samt troliga antalet tävlande. Löpande information skall därefter ges om eventuella förändringar.
Kontrollera att Golfstars information beträffande startförbud är korrekt på hemsidan. Vid felaktigheter kontakta Klubbsamordnaren eller Ordföranden Centrala Tävlingskommittén för åtgärd.

Fyra-två dagar innan tävling skapa Preliminär startlista och publicera.

Huvudstadens Golfklubb

3 till 1 dag före tävling besiktiga banan och se om den avviker från de Generella Lokala Reglerna för att kunna skriva Tillfälliga Lokala Regler för tävlingen. Skriv information om Tävlingsbestämmelserna för Tävlingen samtidigt. Kontakta greenkeeper om hjälp behövs för felaktigheter på banan.

Dagen före tävling skapa slutlig startlista och publicera vid ändringar. Skriv ut Tävlingsbestämmelserna och eventuella Tillfälliga Lokala Regler för tävlingen. Ordna med Scorekort.

Under tävlingens gång hålla restaurang/café, om förtäring ingår, informerade om beräknad tid för förtäringen senast 2 timmar innan förväntad tid. Se till att tävlingen följer Regler för Golfspel och Spel- och Tävlingshandboken. Anlita ALLTID HGKs domarteam eller jourhavande domare på distriktet vid tveksamheter i regeltolkning.

Efter tävling registrera scorer i GIT-Tävling, överföra handicapjusteringar och hålla prisutdelning. Tacka eventuell personal från Golfstar samt egna funktionärer.
Stänga tävlingen i GIT-Tävling. 
Checklista för tävlingsledare
Checklista för tävlingsledare

 
Allmänna tävlingsbestämmelser
Allmänna tävlingsbestämmelser för Huvudstadens Golfklubb 2019

1. Allmänt

Övergripande tävlingsbestämmelser gällande för tävling på svensk golfklubb finns i Spel- och Tävlingshandbok.
Allmänna tävlingsbestämmelser för Huvudstadens GK (HuvGK) 2019 utgår från dessa bestämmelser men innefattar även HuvGK:s kompletteringar samt vissa förtydliganden.

Allmänna tävlingsbestämmelser för HuvGK 2019 gäller för alla klubbtävlingar som HuvGK arrangerar. Som tillägg till dessa kan särskilda tävlingsbestämmelser finnas för vissa tävlingar.
Deltagare i tävling är skyldig att känna till allmänna och särskilda tävlingsbestämmelser.

2. Rätt att anmäla sig till tävling

Varje spelare i HuvGK som erlagt medlemsavgift och uppfyller kraven i allmänna och särskilda tävlingsbestämmelserna äger rätt att anmäla sig till tävling.
Medlem i annan golfklubb äger rätt att anmäla sig till vissa tävlingar.

3. Anmälan, anmälningstid, starttid

Anmälan till tävling görs av medlemmen själv på golf.se.
Anmälningstid för tävling framgår av tävlingsinbjudan och golf.se.
Starttid för enskild spelare framgår av startlista på golf.se efter att lottning gjorts.

4. Återtagen anmälan

Deltagare som anmält sig till tävling men ej kan deltaga skall snarast anmäla detta till tävlingsledaren eller person angiven i tävlingsinbjudan.
Om avanmälan görs efter att startlistan är publicerad, eller att man uteblir, kan ordinarie startavgift komma att debiteras.

5. Efteranmälan

Någon efteranmälan tillämpas ej utan spelare som önskar deltaga i tävling men ej anmält sig innan anmälningstidens utgång får deltaga endast om plats finns i tävlingen. Förfrågan skall ställas till tävlingsledaren via SMS eller e-post. Tävlingsledare beviljar eventuell efteranmälan.

6. Startavgift/Anmälningsavgift

Startavgift framgår av tävlingsinbjudan.
Juniorer (högst 21 år) från HuGK betalar ingen startavgift. Juniorer från annan klubb betalar halv startavgift. För deltagande i KM utgår ingen startavgift.
Deltagare från andra klubbar och ej fullvärdiga medlemmar i HuGK skall förutom startavgift erlägga fastställd greenfee.

7. Rätt att deltaga/erhålla pris i tävling

Spelare som gjort korrekt anmälan, betalat startavgift, hämtat scorekort och infunnit sig till sitt starttee beredd att slå ut på angiven tid äger rätt att deltaga i tävlingen.
Spelare som anländer till sitt starttee efter angiven starttid kan efter beslut av tävlingsledare beviljas rätt att starta dock med plikt enligt regel 5.3a i Regler för Golfspel.
För att få pris i tävling krävs för de flesta tävlingar att spelaren har EGA Exakt Tävlingshandicap. Eventuellt undantag framgår av tävlingsinbjudan/golf.se. 

8. Tävlingsinbjudan, klassindelning

Den officiella tävlingsinbjudan finns på HuvGK:s hemsida.
Klassindelning framgår av tävlingsinbjudan och golf.se.
Tävlingsledning äger rätt att ändra klassindelning beroende på antal deltagare i respektive klass.
I de flesta klubbtävlingar är deltagarantalet maximerat. När begränsning föreligger skall detta framgå av tävlingsinbjudan där även urvalsprincip anges.
Om urvalsprincip är handicap avses det handicap som spelaren hade vid anmälningstidens utgång.
 
9. Handicap

Spelare ansvarar själv för att korrekt exakt handicap finns registrerat i på golf.se vid tävlingstillfället. Oriktigt handicap kan medföra diskvalifikation. Är tävlingen handicappåverkande registreras eventuell hcp-förändring av tävlingsledningen i golfens IT-system.

10. Score-kort

Spelare ansvarar för att korrekt fört och av spelare och markör korrekt signerat score-kort inlämnas till tävlingsledningen snarast efter tävlingen. Felaktigt fört eller ej korrekt signerat score-kort kan medföra diskvalifikation (Regel 3.3b).
Spelaren är ansvarig för att rätt spelhandicap är angivet på scorekortet då det lämnas in efter tävling.
 
11. Prisutdelning

Prisutdelningen är en del av tävlingen varför deltagarna förväntas närvara vid denna.
Pristagare skall själv hämta sitt pris och hålla tacktal.
Endast medlemmar i HuvGK kan erhålla inteckning i klubbens vandringspriser.
Om pristagare har godtagbart skäl att ej deltaga i prisutdelningen och har anmält detta till tävlingsledare, innan tävling, som accepterat skälet får ett av pristagaren angivet ombud ersätta pristagaren vid prisutdelningen.

Prisutdelning skall ske snarast efter att tävlingen avslutats. Dock skall erforderlig registrering av tävlingsresultaten i golfens IT-system först göras så att en korrekt prislista föreligger vid prisutdelningstillfället.
Prisutdelning kan ske totalt för hela tävlingen eller klassvis efter tävlingsledares beslut.
Vinnare i varje klass håller tacktal vid prisutdelningen.

12. Tvister

Tvister i samband med tävling skall snarast anmälas till tävlingsledare.

13. Övrigt

- Sen ankomst. Se punkt 7 ovan.
- Hund får ej medföras under tävling. Plikt vid överträdelse: Diskvalifikation.
- Golfbil får endast utnyttjas om läkarintyg uppvisas.
  Tävlingsledare skall i samband med anmälan informeras om att golfbil kommer  att användas.
  Spelare ansvarar själv för att golfbil finns tillgänglig. Plikt vid överträdelse: Diskvalifikation.

Centrala tävlingskommittén för Huvudstadens GK.